Báo Mới Hàng Ngày


VI TÍNH AN BÌNH - 0919.185.184

DỊCH VỤ CHO THUÊ XE MÁY VŨNG TÀU 0908.191.134

Đề kiểm tra trắc nghiệm giữa HKI Lịch Sử 12 có đáp án - 2016

Go down

Đề kiểm tra trắc nghiệm giữa HKI Lịch Sử 12 có đáp án - 2016

Bài gửi by Admin on Wed Dec 28, 2016 9:32 pm

01.  Nhân tố chủ yếu chi phối quan hệ quốc tế trong phần lớn nửa sau thế kỉ XX là
A.  sự hình thành các liên minh kinh tế.
B.  sự ra đời các khối quân sự đối lập.
C.  cục diện “Chiến tranh lạnh”.
D.  xu thế toàn cầu hóa.
02. Tư tưởng cốt lõi trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam là
A.  độc lập và tự do.
B.  tự do và dân chủ.
C.  đoàn kết với cách mạng thế giới
D.  ruộng đất cho dân cày.
03.  Lí luận nào sau đây đã được cán bộ của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên truyền bá vào Việt Nam?
A.  Lí luận đấu tranh giai cấp.
B.  Lí luận cách mạng vô sản.
C.  Lí luận giải phóng dân tộc
D.  Lí luận Mác - Lênin.
04.  Những quốc gia Đông Nam Á tuyên bố độc lập trong năm 1945 là
A.  Inđônêxia, Việt Nam, Lào. B.  Inđônêxia, Xingapo, Malaixia.
C.  Miến Điện, Việt Nam, Philippin. D.  Campuchia, Malaixia, Brunây.
05.  Yếu tố nào sau đây quyết định sự phát triển của phong trào giải phóng dân tộc ở các nước châu Á sau Chiến tranh thế giới thứ hai?
A.  Thắng lợi của phe Đồng minh trong chiến tranh chống phát xít.
B.  Ý thức độc lập và sự lớn mạnh của các lực lượng dân tộc.
C.  Sự suy yếu của các nước đế quốc chủ nghĩa phương Tây.
D.  Hệ thống xã hội chủ nghĩa hình thành và ngày càng phát triển.
06.  Khi thực dân Pháp mở cuộc tiến công lên Việt Bắc năm 1947, Trung ương Đảng ra chỉ thị nào?
A.  Phải phá tan cuộc tiến công mùa đông của giặc Pháp.
B.  Nhanh chóng triển khai lực lượng tiêu diệt sinh lực địch.
C.  Chủ động giữ thế phòng ngự chiến lược trên chiến trường.
D.  Phải chủ động đón đánh địch ở mọi nơi chúng xuất hiện.
07.  Lịch sử ghi nhận năm 1960 là năm của châu Phi Vì sao?
A.  Có 17 nước ở châu Phi  được trao trả độc lập .
B.  Chủ nghĩa thực dân sụp đổ ở châu Phi
C.  Hệ thống thuộc địa của đế quốc lần lựợt tan rã .
D.  Tất cả các nước châu Phi đêu giành được độc lập .
08.  Trong cuộc khai thác thuộc địa lần II, Pháp đầu tư vốn nhiều nhất vào ngành nào?
A.  Nông  nghiệp và thương nghiệp B.  Công nghiệp chế biến
C.  Nông nghiệp và khai thác mỏ D.  Giao thông vận tải
09.  Tại hội nghị hợp nhất các  tổ chức cộng sản họp từ (6-1-1930 )có sự tham gia của các tổ chức cộng sản nào?
A.  An Nam cộng sản đảng, Đông Dương cộng sản liên đoàn
B.  Đông Dương cộng sản đảng, An Nam cộng sản đảng
C.  Đông Dương cộng sản đảng, Đông Dương cộng sản liên đoàn
D.  Đông Dương cộng sản đảng, An Nam cộng sản đảng, Đông Dương cộng sản liên đoàn
10.  Tháng 11-1924 đã diễn ra sự kiện gì gắn liền với hoạt động của Nguyễn Ái Quốc?
A.  Nguyền Ái Quốc rời Pháp sang Liên Xô dự Hội nghị Quốc tế nông dân.
B.  Nguyễn Ái Quốc về Quảng Châu - Trung Quốc.
C.  Nguyễn Ái Quốc dự Đại hội đại biểu lần thứ nhất Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên
D.  Nguyễn Ái Quốc xuất bản tác phẩm “Đường kách mệnh”.
11.  Cuộc khởi nghĩa Yên Bái (2-1930) do tổ chức nào dưới đây lãnh đạo?
A.  Việt Nam Quốc dân Đảng.
B.  Đảng Thanh niên.
C.  Đảng Lập hiến.
D.  Việt Nam nghĩa đoàn
12.  Một trong những mục đích của tổ chức Liên hợp quốc là
A.  duy trì hòa bình và an ninh thế giới.
B.  ngăn chặn tình trạng ô nhiễm môi trường.
C.  trừng trị các hoạt động gây chiến tranh.
D.  thúc đẩy quan hệ thương mại tự do.
13.  Sau chiến tranh thế giới I, mâu thuẫn nào trở thành mâu thuẫn cơ bản, cấp bách hàng đầu của Cách mạng VN?
A.  Nhân dân VN với thực dân Pháp B.  Nông dân và địa chủ
C.  Địa chủ và tư sản D.  Công nhân và tư sản
14.  Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sự kết hợp giữa các yếu tố nào?
A.  Chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước.
B.  Chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân.
C.  Chủ nghĩa Mác - Lênin với tư tưởng Hồ Chí Minh.
D.  Chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân và phong trào tư sản yèu nước
15.  Đặc điểm lớn nhất của cuộc cách mạng khoa học- kĩ thuật sau Chiến tranh thế giới thứ hai là
A.  khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp.
B.  kĩ thuật trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp.
C.  sự bùng nổ của các lĩnh vực khoa học - công nghệ.
D.  mọi phát minh kĩ thuật đều bắt nguồn từ sản xuất
16.  Những nước tham gia thành lập Hiệp hội các nước Đông Nam Á  (ASEAN )tại Băng Cốc  (8/1967) là:
A.  Philippin, Singapo, Thái Lan, Indonexia, Malaixia.
B.  Philippin, Singapo, Thái Lan, Indonexia, Brunây.
C.  Việt Nam, Philippin, Singapo, Thái Lan, Indonexia.
D.  Malaixia, Philippin, Mianma, Thái Lan, Indonexia
17.  Công lao đầu tiên to lớn nhất của Nguyễn Ái Quốc trong những năm 1919 - 1930 là gì?
A.  Hợp nhất các tổ chức cộng sản thành Đảng cộng sản Việt Nam
B.  Tìm ra con đường cứu nước đúng đắn cần thiết cho dân tộc
C.  Thành lập hội Việt Nam Cách Mạng Thanh Niên
D.  Khởi thảo cương lĩnh Chính trị đầu tiên của Đảng
18.  Mâu thuẫn chủ yếu trong xã hội Việt Nam trước Cách mạng tháng Tám năm 1945 là mâu thuẫn giữa
A.  toàn thể nhân dân với đế quốc xâm lược và phản động tay sai.
B.  giai cấp nông dân với giai cấp địa chủ phong kiến.
C.  nhân dân lao động với thực dân Pháp và các giai cấp bóc lột.
D.  giai cấp vô sản với giai cấp tư sản.
19.  Nước được mệnh danh là "Lá cờ đầu trong phong trào giải phóng dân tộc ở Mĩ la tinh" ?
A.  Chi lê B.  Achentina C.  Nicanagoa D.  Cuba
20.  Ngày 12-12-1946, Ban Thường vụ Trung ương Đảng ra Chỉ thị
A.  Trường kì kháng chiến. B.  Kháng chiến toàn diện.
C.  Toàn dân kháng chiến. D.  Kháng chiến kiến quốc.
21.  Cơ quan ngôn luận của hội Việt Nam Cách Mạng Thanh Niên là:
A.  Báo Thanh Niên B.  Tác phẩm "Đường Cách Mệnh"
C.  Bản án chế độ tư bản Pháp D.  Báo Người Cùng Khổ
22.  Xu thế toàn cầu hoá trên thế giới là hệ quả của
A.  sự ra đời của các công ty xuyên quốc gia. B.  quá trình thống nhất thị trường thế giới.
C.  sự phát triển quan hệ thương mại quốc tế. D.  cuộc cách mạng khoa học - công nghệ.
23.  Hiệp định Sơ bộ (6-3-1946) công nhận nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là một quốc gia
A.  tự trị. B.  tự chủ. C.  tự do. D.  độc lập.
24.  Biến đổi lớn nhất của các nước châu Á sau Chiến tranh thế giới thứ hai là gì?
A.  Các nước châu Á đã trở thành trung tâm kinh tê tài chính thê giới.
B.  Phát triển nhanh về kinh tế.
C.  Các nước châu Á đã gia nhập ASEAN.
D.  Các nước châu Á đã giành độc lập.
25.  “Chúng ta thà hi sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ...” là lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong
A.  Báo cáo chính trị tại Đại hội lần thứ hai của Đảng (1951).
B.  Lời kêu gọi chống Mĩ cứu nước (1966).
C.  Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến (1946).
D.  Tuyên ngôn Độc lập của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (1945).
26.  Luận cương chính trị (10-1930) của Đảng Cộng sản Đông Dương xác định giai cấp lãnh đạo cách mạng là
A.  tư sản dân tộc. B.  công nhân. C.  nông dân. D.  tiểu tư sản trí thức
27.  Chiến dịch nào dưới đây là chiến dịch chủ động tiến công lớn đầu tiên của bộ đội chủ lực Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954)?
A.  Việt Bắc thu - đông năm 1947. B.  Thượng Lào năm 1954.
C.  Biên giới thu - đông năm 1950. D.  Điện Biên Phủ năm 1954.
28.  Phương hướng chiến lược của quân đội và nhân dân Việt Nam trong Đông - Xuân 1953-1954 là tiến công vào
A.  những hướng quan trọng về chiến lược mà địch tương đối yếu.
B.  toàn bộ các chiến trường ở Việt Nam, Lào và Campuchia.
C.  Điện Biên Phủ, trung tâm điểm của kế hoạch quân sự Nava.
D.  vùng đồng bằng Bắc bộ, nơi tập trung quân cơ động của Pháp.
29.  Từ ngày 6-1 - 1930, hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản họp ở đâu?
A.  Hương Cảng (Trung Quốc)
B.  Quảng Châu (Trung Quốc)
C.  Ma Cao (Trung Quốc)
D.  Hồng Kông(Trung Quốc)
30.  Nguyên nhân nào là cơ bản nhất thúc đẩy nền kỉnh tế Mĩ phát triển nhanh chóng sau Chiến tranh thê giới thứ hai?
A.  Tài nguyên thiên nhiên phong phú.
B.  Vai trò quản lý, điều tiết nền kinh tế có hiệu quả của nhà nước
C.  Mĩ giàu lên nhờ buôn bán vũ khí cho các nước tham chiến.
D.  Ap dụng các thành tựu của cách mạng khoa học - kĩ thuật.
31.  Khó khăn nghiêm trọng nhất của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 là
A.  giặc ngoại xâm. B.  nạn đói. C.  tài chính. D.  giặc dốt.
32.  Chính sách đối ngoại của Liên Xô từ năm 1945 đến nửa đầu những năm 70 thế kỉ XX là gì ?
A.  Chỉ quan hệ với các nước lớn.
B.  Bảo vệ hòa bình và tích cực ủng hộ phong trào cách mạng thế giới.
C.  Muôn làm bạn với tất cả các nước.
D.  Chỉ làm bạn với các nước xã hội chủ nghĩa.
33.  Nhiệm vụ hàng đầu của cách mạng Việt Nam thời kì 1930-1945 là
A.  lật đổ chế độ phản động thuộc địa, cải thiện dân sinh.
B.  đánh đuổi đế quốc xâm lược giành độc lập dân tộc.
C.  đánh đổ các giai cấp bóc lột giành quyền tự do dân chủ.
D.  lật đổ chế độ phong kiến giành ruộng đất cho dân cày.
34.  Sự kiện nào đánh dấu giai cấp công nhân VN bước đầu đi vào đấu tranh tự giác ?
A.  Công hội(bí mật) Sài Gòn Chợ Lớn do Tôn Đức Thắng đứng đầu
B.  Bãi công của công nhân ở Nam Định, Hà Nội, Hải Phòng
C.  Bãi công của thợ nhuộm ở Chợ Lớn
D.  Bãi công của thợ máy xưởng Ba Son ở Cảng Sài Gòn ngăn tàu Pháp đàn áp Cách mạng Trung Quốc
35.  Sự kiện nào đánh dấu Nguyễn Ái Quốc bước đầu tìm thấy con đường cứu nước đúng đắn?
A.  Nguyễn Ái Quốc tham gia sáng lập Đảng cộng sản Pháp
B.  Nguyễn Ái Quốc tham gia sáng lập Hội liên hiệp thuộc địa ở Pari
C.  Nguyễn Ái quốc đọc bản sơ thảo lần thứ nhất nhữngluận cương  về vấn đề dân tộc và vấn đế thuộc địacủa Lênin
D.  Đưa yêu sách đến hội nghị Vecxai
36.  Việt Nam có thể rút ra kinh nghiệm gì từ sự phát triển kinh tế của các nước tư bản sau Chiến tranh thế giới thứ hai để đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước?
A.  Tăng cường xuất khẩu công nghệ phần mềm.
B.  Ứng dụng các thành tựu khoa học - kĩ thuật  vào quá trình sản xuất
C.  Khai thác và sử dụng hợp lí nguồn tài nguyên.
D.  Nâng cao trình độ tập trung vốn và lao động.
37.  Hội nghị Ianta (2-1945) diễn ra khi cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai
A.  đã hoàn toàn kết thúc. B.  bùng nổ và ngày càng lan rộng.
C.  đang diễn ra vô cùng ác liệt. D.  bước vào giai đoạn kết thúc.
38.  Sau khi “Chiến tranh lạnh” chấm dứt, Mĩ muốn thiết lập một trật tự thế giới như thế nào?
A.  Đa cực. B.  Đơn cực.
C.  Một cực nhiều trung tâm. D.  Đa cực nhiều trung tâm.
39.  Đường lối chiến lược cách mạng  của Đảng được xác định trong Cương lĩnh chính trị  đầu tiên của Đảngdo  Nguyễn Ái Quốc soạn thảo  đó là:
A.  Tư sản dân quyền cách mạng  và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản
B.  Tịch thu hết sản nghiệp của bọn đế quốc
C.  Thực hiện cách mạng ruộng đất cho triệt để
D.  Đánh đổ địa chủ phong kiến, làm cách mạng thổ địa sau đó làm cách mạng dân tộc
40.  Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được thành lập năm 1945 là nhà nước của
A.  toàn thể nhân dân.   B.  công, nông và trí thức.
C.  công nhân và nông dân. D.  công, nông, binh.

ĐÁP ÁN
1 C; 2 A; 3 C; 4 A; 5 B; 6 A; 7 A; 8 C; 9 B; 10 B; 11 A; 12 A; 13 A; 14 A; 15 A; 16 A; 17 B; 18 A; 19 D; 20 C; 21 A; 22 D; 23 C; 24 D; 25 C; 26 B; 27 C; 28 A; 29 A; 30 D; 31 A; 32 B; 33 B; 34 D; 35 C; 36 B; 37 D; 38 B; 39 A; 40 A

Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 59
Join date : 09/12/2016

Xem lý lịch thành viên http://baitap.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết